STATISTICS

ระบบ สถิติ statistics

 


ระบบ สถิติ statisticsเป็นระบบเก็บข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อประเมินการทำงานของเราและองค์กร

ภายใต้สายงานของเราทั้งหมด และยังมีการแจ้งเตือนและวัดผลทั้งระบบอย่าง

ละเอียด คุณจะสามารถรู้พฤติกรรมการทำงานขององค์กรภายใต้สายงานของเรา

ทั้งหมดอีกด้วย   ระบบจะเก็บข้อมูลเป็นสถิติประเมินผลการทำงานช่วยให้คุณทำงาน

โดยมีการประเมินผลการทำการตลาดออนไลน์ของคุณเป็นรายเดือน รายปี และยัง

สามารถประเมินองค์กรภายใต้สายงานของคุณทั้งหมด และเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล

ให้คุณได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกภายใต้สายงานด้วยการประเมินผล
 

Menu

about.php

ขั้นตอนที่ 1

รู้จัก BOSS

เข้าสู่ข้อมูล
about.php

ขั้นตอนที่ 2

โอกาสทางธุรกิจ

เข้าสู่ข้อมูล
about.php

ขั้นตอนที่ 3

เข้าสู่ระบบแขกรับเชิญ

ลงทะเบียน...ฟรี